2018-01-20

Z KRONIKI SZKOŁY W LIPICACH                 Z  kroniki  Szkoły Powszechnej  w  Lipicach ,  gm. Grodziec
                                                        - do 1945 r. -
 11/10/2010

  „ Pierwsza szkoła znajdowała się w Lipicach  w budynku prywatnym ob. Świerczyńskiej.  Następnie przeniesiono szkołę do Zaguźnicy, gdzie mieściła się w dwóch izbach u gospodarzy Haka Bolesława i Wróblewskiego Franciszka.  Kierownikiem szkoły był ob. Walicki Stanisław, nauczycielką ob. Lipkówna Jadwiga.W roku szkolnym 1931-1932 nastąpiła zmiana personelu, na miejsce p. Lipko przyszła Prusiewiczówna Jadwiga (później zamężna Rosin).
  Była wielka niedogodność w położeniu szkoły, na skraju rejonu, ponieważ dzieci z Lipic i Huty miały zbyt daleko do szkoły. Zaczęto myśleć o tym, by pobudować[nową] szkołę. Wszyscy tego chcieli, lecz nie było zgody co do miejsca położenia budynku.Zaguźnica i Lądek chciały mieć szkołę u Haka; Lipice i Huta pragnęły mieć szkołę w Lipicach na Krzyżówce – na tzw. Górce, placu będący własnością szkoły.Powstały i inne przeszkody.

LOKACJA ORLIN - 1784Akt  lokacji  wsi  Orliny k / Grodźca .
11/10/2010

     ,, W roku  Naszego Pana  1784 ,dnia 5 maja , z woli hrabiego Franciszka  Stadnickiego, starosty ostrzeszowskiego, rycerza Orderu Świętego Stanisława,  pana i dziedzica Grodźca i Królikowa  oraz właściciela nieruchomości i  terenów  przyległych , sporządza się kontrakt z uczciwym Bogusławem  Krolem,  który jako zasadźca podejmie się  osadnictwa w miejscu zwanym  Orliny .
   Zawarcie tej umowy  pozwala  zasadźcy i osobom (sąsiadom) , których imiona i nazwiska zostaną wymienione w niniejszej umowie  na darmowe otrzymanie gruntów i budowę  tam gospodarstw domowych. Poleca się budowę  domostw, obór i stodół. Najpóźniej po dwóch latach  od  przejęcia miejsca, budynki  powinny stać.  Zasadźca jest zobowiązany do nadzorowania tej pracy.

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863Powstanie Styczniowe 1863r. w rejonie Puszczy Pyzdrskiej.
06/12/2010 
                                - fragmenty pamiętników –
     W 1863  roku, gdy wybuchło Powstanie Styczniowe  nasze okolice znajdowały się pod zaborem rosyjskim, wchodziły w skład guberni kaliskiej, powiatu konińskiego. Prosna była wówczas rzeką graniczną między Rosją a Prusami. Tutaj przez graniczny kordon do powstania przedzierali się ochotnicy – Polacy i cudzoziemcy, by walczyć o  wolność  kraju.
    W okresie wiosny  i lata 1863 roku obszar  powiatu  konińskiego  był   miejscem intensywnych działań powstańczych: szkolenia  i tworzenia oddziałów  zbrojnych, przemarszów , bitew  i  potyczek .  Do dużych bitew wojsk powstańczych z Moskalami doszło 29 kwietnia 1863 r. pod Pyzdrami oraz 8 maja 1863 r.  pod Ignacewem koło Konina.  Mniejsze starcia powstańcze miały miejsce pod Choczem, Zagórowem, Grodźcem, Rychwałem  oraz  w  rejonach Ciświcy, Lipic, Borowca  oraz  Rudy Wieczyńskiej.
    Dzięki pamiętnikom spisywanym przez powstańców, możemy dziś przybliżyć tamte wydarzenia.

POWSTANIE CHŁOPSKIE 1651 - KRÓLIKÓWPowstanie chłopskie 1651r. – Ląd, Królików.
12/12/2010 
    W 1651 r. w lasach w  pobliżu  Królikowa wybuchło największe w dziejach Wielkopolski powstanie chłopskie. Stało się to wtedy, gdy  opat  Jan Zapolski  przystępując do budowy nowego kościoła w Lądzie nałożył na chłopów w dobrach klasztornych nowe ciężary oraz zażądał  dodatkowej pracy przy rozbiórce starej świątyni i zwózce materiałów budowlanych. Wywołało to  niezadowolenie  wśród  chłopów. Dodatkowo  chłopskiemu buntowi  sprzyjała działalność spiskowa wysłanników Bohdana Chmielnickiego, którzy próbowali wszczynać powstania chłopskie w różnych częściach kraju, aby odciążyć tym  powstanie kozackie  na Ukrainie.

STAWISZYN,ROK 1889,, Stawiszyn, rok 1889 ”  -  porównanie  chłopa  polskiego  i  olęderskiego     zamieszkującego  okolice  Stawiszyna.
25/03/2011

    ,, Przebywając przeszło pół roku w Stawiszynie i stykając się dość często z ludem okolicznym, chciałem wyzyskać tę sposobność w celu poznajomienia ogółu z etnografią tamtych okolic. Brak czasu jednak, który pochłaniały mi inne zajęcia, stanął na przeszkodzie w nagromadzeniu większej ilości materiału, w skutek czego zmuszony jestem ograniczyć się niniejszą skromną notatką. Mniemam jednak,  że może zachęci ona  kogo, będącego w dogodniejszych ode mnie warunkach, do przeprowadzenia gruntowniejszych badań, na które okolica Stawiszyna ze wszech miar zasługuje.

KOLEJ WĄSKOTOROWA WITASZYCE - ZAGÓRÓW  Kolej wąskotorowa Witaszyce - Zagórów.
24/12/2007

    Początek  jarocińskiej  kolei  wąskotorowej związany  jest   z  ustawą   parlamentu  niemieckiego z 1892r.  dającą   lokalnej  administracji   możliwość  zarządzania  kolejami  regionalnymi .
    Celem   powstania   kolei   wąskotorowej   w   powiecie   jarocińskim   było   ułatwienie transportu ziemiopłodów, obsłużenie  witaszyckiej  cukrowni  „Jarocin”,  prywatnej cukrowni w  Komorzu oraz  kilku gorzelni. Planowano  również  uruchomienie połączeń  pasażerskich   oraz   przewóz  przesyłek  pocztowych.

2018-01-19

WALKA Z CHOLERĄ          Mogiła żołnierzy napoleońskich  i walka z cholerą  w Bachorzewie k/Jarocina
                              - według Stefana Styszyńskiego –Jarocin 1935 r. –

19/06/2010

    ,, Na północny zachód od Jarocina, przy drodze Hilarów- Bachorzew- Wilkowyja, widać niewielkie piaszczyste wzniesienie ze starym pochylonym krzyżem. Istnieje przypuszczenie, że jest to mogiła żołnierzy napoleońskich z czasów wyprawy Napoleona na Moskwę w 1812r. Podczas prac w lesie 16 lat temu w pobliżu krzyża znaleziono dobrze zachowane części rynsztunku orężnego żołnierza francuskiego.  O tej mogile opowiadają sobie tamtejsi mieszkańcy swoją gwarą takie  oto dziwy.

AGROTURYSTYKA…..

GOSPODARSTWO  AGROTURYSTYCZNE
  ,,PUSZCZA  PYZDRSKA”- BIAŁOBŁOTY

Janina  i  Piotr  Czajczyńscy
Białobłoty 42, Gmina Gizałki,  Tel. 798 520 236  / lub  62 7411 643

Z   A   P   R   A   S   Z   A

…..


Nasza  oferta  to :
-  wypoczynek   w  gospodarstwie   agroturystycznym  położonym  przy  trasie   Konin – Jarocin  lub  szerzej   Wrocław – Toruń  (droga woj. 443),  w centrum  Puszczy Pyzdrskiej,
- wygodny nocleg w pokojach  2-4 osobowych
             
   
oraz :
- bezpieczne  miejsce  do  parkowania,
- miejsce na ognisko i grill,
- w  bezpośredniej  bliskości  tereny  lesiste  / strefy  ciszy  i  naturalnego  krajobrazu /  określane  również,  jako  Bieszczady Wielkopolski,
- w sezonie  obfitość  jagód  i  grzybów,
- zaskakująca  architektura  i  topografia   ukrytych  pośród   lasów   olęderskich  wiosek,
- możliwość  wizyty  w  ostatnim  w  Wielkopolsce  tradycyjnym warsztacie  garncarskim/ 4 km /,
- przylegające  do  gospodarstwa  5 ha  prywatnych  lasów  do  dyspozycji  wypoczywających,
- malownicze  trasy  dla  turystyki  pieszej, rowerowej, konnej , motorowej,
- możliwość  wypożyczenia  rowerów,
- informacja  turystyczna  i  historyczna  o  regionie  ( mapy, informatory, publikacje )

Interesujące  miejsca  w  okolicy  to :
- Nadwarciański  Park  Krajobrazowy  – 12 km  / wyprawy  ornitologiczne /
- Pocysterski  Zespół  Klasztorny  w Lądzie – 15 km
- Wioska  Indiańska  w  Józefowie -  12 km
- Ośrodek  Edukacji  Leśnej  w  Grodźcu – 7 km
- Poewangelickie  leśne  cmentarze  i  kościoły  Puszczy  Pyzdrskiej  ( ok.  30 obiektów  w  promieniu    kilkunastu  kilometrów  )
-  Poolęderskie  ,,domy  z  żelaza”  ( najwięcej  w  rejonie  Czarnego  Brodu ) – 4 km
-  Sanktuarium Maryjne  w Licheniu  – 40 km
-  Muzeum  A. Mickiewicza  w  Śmiełowie  – 30 km
-  Zamek ,  Muzeum  Leśnictwa  i  Zespół  Parkowy  w Gołuchowie  – 45 km